Общи Условия

С настоящитe “Общи Условия” се уреждат отношенията между  „Тенис Нинджа“ ЕООД, наричан по-нататък Продавач и неговите Клиенти, потребители на електронен магазин www.tennisninja.bg . Чрез регистрацията си в сайта или извършване на покупка като Гост, се счита, че Клиентът приема и е съгласен с описаните по-долу Общи Условия.

A.Дефиниции

Клиент – всяко физическо или юридическо лице, или друг правен субект, който създава Профил и ползва онлайн платформата, съответно онлайн магазина www.tennisninja.bg с цел разглеждане, покупка, допитване и прочие.

Клиентски профил – информация, която съдържа лични данни и служи за идентификация на Клиента – mail адрес и парола за достъп, име, адрес за доставка, телефон за контакти и данни за фактура(ако  Клиентът желае да получи такава). Профилът дава информация и относно предишни действия на Клиента в сайта.

Гост – Клиент, който ползва съдържанието на www.tennisninja.bg и желае да закупува стоки, без да има регистриран Клиентски профил.

Код за отстъпка– Онлайн магазина www.tennisninja.bg предлага на своите клиенти възможността да използват кодове за отстъпки, чрез които могат да закупуват определени артикули на по-ниски цени от тези, които са обозначени в онлайн платформата.

B.Данни за доставчика

Информация съгласно Закона за електронна търговия и Закона за защита на потребителите

1.Наименование на доставчика: “Тенис Нинджа” ЕООД
2.Адрес на управление: гр.Варна , ул. Д-р Анастасия Железкова 16
3.Данни за кореспонденция: гр.Варна , ул. Д-р Анастасия Железкова 16
4.БУЛСТАТ: 206673557
5.Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
тел: 02/940 20 46
факс: 02/940 36 40
mail: kzld@government.bg ; kzld@cpdp.bg
WebSite: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите:
Адрес: София 1000, пл. Славейков 4А , ет.3, 4 и 6
тел: 02/980 25 24
факс: 02/988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Website: www.kzp.bg

C.ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 1. Клиентите, които достъпвът електронния магазин на адрес: www.tennisninja.bg, имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите стоки/продукти.
 2. Да извършват регистрация и създаване на профил за преглеждане на онлайн магазинът
 3. Да извършват плащания във връзка със сключените договори с онлайн магазинът, съгласно поддържаните видове разплащания
 4. Да получават информация за нови стоки, предлагани от електронния магазин
 5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, описания, цени и условия за доставки
 6. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо
 7. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия
 8. Клиентите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани на www.tennisninja.bg чрез онлайн платформата на доставчика или друго средство за комуникация от разстояние
 9. По силата на сключения с клиентите договор за покупко-продажба на стоки, доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на клиента на определените от него стоки
 10. Клиентите заплащат на доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на електрония магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от доставчика на адреса на електрония магазин в интернет
 11. Доставчикът доставя заявените от клиента стоки в сроковете и при условията, определени от доставчика, и съгласно настоящите общи условия. Цената за доставката се определя отделно от тази на стоките.
 12. Клиента и Доставчика се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършени по електронен път и чрез елетронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и елетронния подпис и чл.11 от Закона за електронната търговия.

D.Използване на онлайн магазин

 1. За да използва онлайн магазина за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, клиента следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които онлайн магазина изисква регистрация
 2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от клиента, чрез регистрация по елетронен път в сайта на доставчика
 3. С попълване на данните си и натискате на бутоните “Да, приемам” или “Регистрация”, клиента декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 4. Доставчикът потвърждава извършената от клиента регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от клиента електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Клиента потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на клиента и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
 5. При извършване на регистрацията клиента се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиента своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
 6. За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, клиента е препоръчително да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
 7. Настоящите общи условия могат да бъдат приети от клиентите и без извършването на регистрация в електронния магазин чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на онлайн платформата.
 8. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на клиента, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Клиента и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Клиента има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

E.Сключване на договор за покупко-продажба

 1. Клиентите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в онлайн магазинът Tennis Ninja. Договорът се сключва на български език.
 2. Договорът между Доставчика и Клиента представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на електронния магазин.
 3. Страна по договора с Доставчика е клиента съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
 4. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
 5. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на клиента при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Клиента чрез интерфейса на Доставчика.
 6. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява клиента по подходящ начин чрез електронни средства. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
 7. Доставчикът доставя стоките на посочения от клиентите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от клиентите данни са неверни или заблуждаващи.
 8. Клиентите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
  Извършване на регистрация в електронния магазин и предоставяне на необходимите данни, ако клиентът няма до този момент регистрация в електронният магазин или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
  Влизане в системата за извършване на поръчки на електронния магазин чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
  Избиране на една или повече от предлаганите стоки на онлайн платформата и добавянето им към списък със стоки за покупка;
  Предоставяне на данни за извършване на доставката;
  Избор на способ и момент за плащане на цената.
  Потвърждение на поръчката;
 9. Клиентите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин

F.Задължения на Доставчика и Защита на Клиентите/Потребителите

1.Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Клиентите, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в електронният магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.
2.Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на електронния магазин.
3.Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на електронния магазин.
4.Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на клиентите в един от следните моменти преди сключване на договора:
– При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба
5.Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на клиента в сайта на Доставчика.
6.Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
7.Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
8.Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
9.Клиентите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на електронният магазин www.tennisninja.bg или електронна поща.
10.Клиента има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Клиентите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.
11.Правото на отказ по т. 10 не се прилага в следните случаи:
– за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания
– за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност
– за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето
– за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени
– за доставка на стоки, които не са в същото състояние в което са били получени т.е. стоките и артикулите не трябва да имат следи от употреба
12.Когато клиента е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от клиента, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на клиента да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако клиента е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за клиента.
13.При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на клиента. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато клиента изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
14.Клиента може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика в свободен текст по мейла предоставен на електронният магазин.
15.Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на клиента докато не получи стоките.
16.Срокът на доставка на стоката е определен на сайт на електронния магазин в раздел Доставка.
17.Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това клиента и да възстанови платените от него суми ако има такива.
18.Доставчикът предава стоките на клиента след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.

G.Допълнителни Условия

1.Доставчикът доставя и предава стоката на клиента в срока определен при сключване на договора.
2.Клиента трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на очакванията или изискванията да уведоми незабавно Доставчика

H.Защита на Личните Данни

1.Доставчикът предприема необходимите мерки за защита на личните данни на клиента съгласно Закона за защита на личните данни
2.От съображение за сигурност на личните данни на клиентите, доставчикът ще изпрати данните само на email адрес, който е бил посочен от клиентите по време на регистрацията
3.Доставчикът приема и обявява на сайта си политиката за защита на личните данни
4.Клиентите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.
5.Във всеки един момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
6.В случай, че по някаква причина клиента е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

I.Промяна и Достъп до Общите Условия

1.Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички клиенти, които имат регистрация
2.Доставчикът и Клиента се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо клиента след изричното му уведомяване от Доставчика и ако клиента не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
3.Клиента се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от клиента, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него
4.Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

J.Прекратяване

1.Настоящите общи условия и договора на Клиента с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора
– по взаимно съгласие на страните в писмен вид
– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си

K.Други Условия

1.Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор
2.За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.